adenomatous

Is ‘adenomatous’ a Scrabble US Word? Yes
Is ‘adenomatous’ a Scrabble UK Word? Yes
Is ‘adenomatous’ a Words With Friends Word? Yes
Is ‘adenomatous’ an Adjective? Yes
Is ‘adenomatous’ an Adverb? No
Is ‘adenomatous’ a Noun? No
Is ‘adenomatous’ a Verb? No

See also: Words That Rhyme With ADENOMATOUS →

See also: Words that start with a, ad, ade, aden, adeno, adenom, adenoma, adenomat, adenomato, adenomatou, adenomatous.

See also: Words that end with adenomatous, denomatous, enomatous, nomatous, omatous, matous, atous, tous, ous, us, s.