aerenchymatous

Is ‘aerenchymatous’ a Scrabble US Word? No
Is ‘aerenchymatous’ a Scrabble UK Word? Yes
Is ‘aerenchymatous’ a Words With Friends Word? No
Is ‘aerenchymatous’ an Adjective? Yes
Is ‘aerenchymatous’ an Adverb? No
Is ‘aerenchymatous’ a Noun? No
Is ‘aerenchymatous’ a Verb? No

See also: Words That Rhyme With AERENCHYMATOUS →

See also: Words that start with a, ae, aer, aere, aeren, aerenc, aerench, aerenchy, aerenchym, aerenchyma, aerenchymat, aerenchymato, aerenchymatou, aerenchymatous.

See also: Words that end with aerenchymatous, erenchymatous, renchymatous, enchymatous, nchymatous, chymatous, hymatous, ymatous, matous, atous, tous, ous, us, s.