apollonian

Is ‘apollonian’ a Scrabble US Word? No
Is ‘apollonian’ a Scrabble UK Word? Yes
Is ‘apollonian’ a Words With Friends Word? No
Is ‘apollonian’ an Adjective? Yes
Is ‘apollonian’ an Adverb? No
Is ‘apollonian’ a Noun? No
Is ‘apollonian’ a Verb? No

See also: Words That Rhyme With APOLLONIAN →

See also: Words that start with a, ap, apo, apol, apoll, apollo, apollon, apolloni, apollonia, apollonian.

See also: Words that end with apollonian, pollonian, ollonian, llonian, lonian, onian, nian, ian, an, n.