aposporous

Is ‘aposporous’ a Scrabble US Word? Yes
Is ‘aposporous’ a Scrabble UK Word? Yes
Is ‘aposporous’ a Words With Friends Word? Yes
Is ‘aposporous’ an Adjective? Yes
Is ‘aposporous’ an Adverb? No
Is ‘aposporous’ a Noun? No
Is ‘aposporous’ a Verb? No

See also: Words That Rhyme With APOSPOROUS →

See also: Words that start with a, ap, apo, apos, aposp, apospo, apospor, aposporo, aposporou, aposporous.

See also: Words that end with aposporous, posporous, osporous, sporous, porous, orous, rous, ous, us, s.