apostatic

Is ‘apostatic’ a Scrabble US Word? No
Is ‘apostatic’ a Scrabble UK Word? Yes
Is ‘apostatic’ a Words With Friends Word? No
Is ‘apostatic’ an Adjective? Yes
Is ‘apostatic’ an Adverb? No
Is ‘apostatic’ a Noun? No
Is ‘apostatic’ a Verb? No

See also: Words That Rhyme With APOSTATIC →

See also: Words that start with a, ap, apo, apos, apost, aposta, apostat, apostati, apostatic.

See also: Words that end with apostatic, postatic, ostatic, static, tatic, atic, tic, ic, c.