bibacious

Is ‘bibacious’ a Scrabble US Word? No
Is ‘bibacious’ a Scrabble UK Word? Yes
Is ‘bibacious’ a Words With Friends Word? No
Is ‘bibacious’ an Adjective? Yes
Is ‘bibacious’ an Adverb? No
Is ‘bibacious’ a Noun? No
Is ‘bibacious’ a Verb? No

See also: Words That Rhyme With BIBACIOUS →

See also: Words that start with b, bi, bib, biba, bibac, bibaci, bibacio, bibaciou, bibacious.

See also: Words that end with bibacious, ibacious, bacious, acious, cious, ious, ous, us, s.