epitheliomatous

Is ‘epitheliomatous’ a Scrabble US Word? Yes
Is ‘epitheliomatous’ a Scrabble UK Word? Yes
Is ‘epitheliomatous’ a Words With Friends Word? Yes
Is ‘epitheliomatous’ an Adjective? Yes
Is ‘epitheliomatous’ an Adverb? No
Is ‘epitheliomatous’ a Noun? No
Is ‘epitheliomatous’ a Verb? No

See also: Words That Rhyme With EPITHELIOMATOUS →

See also: Words that start with e, ep, epi, epit, epith, epithe, epithel, epitheli, epithelio, epitheliom, epithelioma, epitheliomat, epitheliomato, epitheliomatou, epitheliomatous.

See also: Words that end with epitheliomatous, pitheliomatous, itheliomatous, theliomatous, heliomatous, eliomatous, liomatous, iomatous, omatous, matous, atous, tous, ous, us, s.