plagiostomatous

Is ‘plagiostomatous’ a Scrabble US Word? No
Is ‘plagiostomatous’ a Scrabble UK Word? Yes
Is ‘plagiostomatous’ a Words With Friends Word? No
Is ‘plagiostomatous’ an Adjective? Yes
Is ‘plagiostomatous’ an Adverb? No
Is ‘plagiostomatous’ a Noun? No
Is ‘plagiostomatous’ a Verb? No

See also: Words That Rhyme With PLAGIOSTOMATOUS →

See also: Words that start with p, pl, pla, plag, plagi, plagio, plagios, plagiost, plagiosto, plagiostom, plagiostoma, plagiostomat, plagiostomato, plagiostomatou, plagiostomatous.

See also: Words that end with plagiostomatous, lagiostomatous, agiostomatous, giostomatous, iostomatous, ostomatous, stomatous, tomatous, omatous, matous, atous, tous, ous, us, s.