thoroughgoing

Is ‘thoroughgoing’ a Scrabble US Word? Yes
Is ‘thoroughgoing’ a Scrabble UK Word? Yes
Is ‘thoroughgoing’ a Words With Friends Word? Yes
Is ‘thoroughgoing’ an Adjective? Yes
Is ‘thoroughgoing’ an Adverb? No
Is ‘thoroughgoing’ a Noun? No
Is ‘thoroughgoing’ a Verb? No

See also: Words That Rhyme With THOROUGHGOING →